Stadgar för Kulturskolans nytänkande ungas talan

§1 Föreningen

Föreningens namn är Kulturskolans Nytänkande Ungas Talan (förkortat KNUT).

Föreningen har sitt huvudsakliga säte i Göteborg.

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Föreningens syfte är att verka för att stärka ungas perspektiv och inflytande över utvecklingsfrågor
rörande Kulturskolan, samt att stötta unga verksamma inom kulturskolan i Sverige att få ökat
inflytande över kulturskolans verksamhet, både konstnärligt och demokratiskt.

Föreningen arbetar med likabehandling för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och
förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den. Föreningen ska aktivt arbeta mot all form
av diskriminering och kränkningar. Föreningen ska arbeta för att stärka ungas makt inom
Kulturskolan. Föreningen och dess medlemmar står upp för mänskliga rättigheter. Föreningen lägger
extra vikt vid ”FN:s konvention om barnens rättigheter” och ska aktivt arbeta för att sprida information
om och motarbeta brott mot denna.

Verksamhets – och räkenskapsår ska vara kalenderår. Räkenskapsåret kan ändras vid ett årsmöte.

§2 Bli medlem

Föreningen är öppen för unga 0 -25 år verksamma inom Kulturskolan samt övriga inom kulturskolan
och likvärdiga institutioner och organisationer och individuella personer som tjänar föreningens syfte

Medlem behöver vara eller fylla 15 år aktuellt år för att åka på nationella träffar och liknande.
Styrelsen kan bevilja undantag.

Medlem blir en genom att anmäla sig digitalt via ett anmälningsformulär på hemsidan. Styrelsen kan,
efter inkommen ansökan, godkänna medlemskap.

Medlem ska få tillgång till och följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att
bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en
medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift måste den vara betald för att en person ska räknas
som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta i och rösta på årsmöten och kunna väljas
till förtroendeuppdrag i föreningen (till exempel styrelse eller valberedning).

Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, samt dela föreningens värdegrund
Medlem ska hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen.

Medlem ska behandla andra medlemmar med respekt.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

Medlemskap gäller så länge en uppfyller kraven

§3 Sluta vara medlem

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen, via t.ex. mail, anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

En medlem som inte längre uppfyller kraven behöver ansöka på nytt och medlemskap tas i beaktning
utifrån situation.

En medlem som missköter sig kan stängas av eller uteslutas ur föreningen om denne har motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Verkställande av avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst
14 dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörda. Beslut tas på
styrelsemöte. Styrelsen kan ta beslut om utestängning.

§4 Styrelsen

Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.

Styrelsen ska ha en åldersgräns vilket betyder att en måste vara minst 15 år eller fylla 15 aktuellt år
för att sitta i styrelsen.

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som
bestäms på årsmötet blir gjort.

Styrelsen ska bestämma vilka som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för
firmatecknare. Styrelsen kan alltid gemensamt teckna firman. Firmatecknaren måste vara myndig.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.

§5 Revisore

Föreningen ska ha en eller två revisorer.

Revisorn ska vara myndig.

Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.

Revisorerna väljs på årsmötet, och tillträder så fort mötet är slut.

En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor.

Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§6 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 20 maj varje år.

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i
föreningen är närvarande på mötet och de enhälligt godkänner det kan mötet vara giltigt även om
inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Om det finns särskilda skäl kan årsmötet hållas senare än den 20 maj, under förutsättning att
medlemmarna godkänner det.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

1) Mötets öppnande
2) Beslut om mötets giltighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet, samt vid behov vara rösträknare
6) Fastställande av röstlängd
7) Fastställande av dagordning
8) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
9) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
10) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
11) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
13) Beslut om årets verksamhetsplan
14) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
15) Val av årets styrelse
16) Val av årets revisor(er)
17) Eventuellt val av årets valberedare
18) Mötets avslutande
För att utlysa ett extra årsmöte krävs en majoritet bland medlemmar.

§7 Omröstningar

Årsmöte: Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. Röstning per post, ombud eller fullmakt
är tillåten om medlem ej kan närvara fysiskt eller digitalt. I omröstningar gäller att förslaget som fått
flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går
igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad får slumpen
avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Medlem kan delta digitalt på årsmöte.

Styrelsemöte: Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att
förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att
förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§8 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på två efter varandra följande årsmöten. För att ändringen ska
gälla måste minst två tredjedelar av antalet avgivna röster rösta för ändringen, som de som röstar
mot. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Uppstår tvekan om föreningens stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna,
kan mindre frågor lösas av styrelsen i samråd med Kulturskolerådet. Större frågor hänskjuts till
härnäst kommande årsmöte.

§9 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom
ifall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall
följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader
liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare,
delas lika mellan parterna.

§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns
minst tre medlemmar som vill driva föreningen vidare.

Om föreningen läggs ned ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen
har pengar eller saker kvar när den läggs ned ska dessa skänkas till en av årsmötet vald kulturskola
eller en ideell förening med liknande syfte. Styrelsen utser firmatecknare för att avsluta föreningens
konton, säga upp eventuella avtal, sköta överföring av tillgångar.